Remove SAML 1.0 schemas that don't apply to Shibboleth