4088485b866a975340d552fe79d41a8c24a0e102
[java-idp.git] / resources / conf / service.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <IdPConfig xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:idp:services" xmlns:service="urn:mace:shibboleth:2.0:services"
4     xmlns:profile="urn:mace:shibboleth:2.0:idp:profile-handler" xmlns:relyingParty="urn:mace:shibboleth:2.0:relying-party"
5     xmlns:resolver="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver" xmlns:afp="urn:mace:shibboleth:2.0:afp"
6     xmlns:resource="urn:mace:shibboleth:2.0:resource" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
7     xsi:schemaLocation="urn:mace:shibboleth:2.0:idp:services classpath:/schema/shibboleth-2.0-idp-service.xsd
8                         urn:mace:shibboleth:2.0:services classpath:/schema/shibboleth-2.0-services.xsd
9                         urn:mace:shibboleth:2.0:idp:profile-handler classpath:/schema/shibboleth-2.0-idp-profile-handler.xsd
10                         urn:mace:shibboleth:2.0:relying-party classpath:/schema/shibboleth-2.0-relying-party.xsd
11                         urn:mace:shibboleth:2.0:resolver classpath:/schema/shibboleth-2.0-attribute-resolver.xsd
12                         urn:mace:shibboleth:2.0:afp classpath:/schema/shibboleth-2.0-afp.xsd 
13                         urn:mace:shibboleth:2.0:resource classpath:/schema/shibboleth-2.0-resource.xsd">
14
15     <Service id="shibboleth.AttributeResolver"
16              xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:services"
17              xsi:type="resolver:ShibbolethAttributeResolver">
18         <ConfigurationResource file="$IDP_HOME$/conf/attribute-resolver.xml" xsi:type="resource:FilesystemResource" />
19     </Service>
20
21     <Service id="shibboleth.AttributeFilterEngine"
22              xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:services"
23              xsi:type="afp:ShibbolethAttributeFilteringEngine">
24         <ConfigurationResource file="$IDP_HOME$/conf/attribute-filter.xml" xsi:type="resource:FilesystemResource" />
25     </Service>
26
27     <Service id="shibboleth.HandlerManager"
28              xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:services"
29              xsi:type="profile:IdPProfileHandlerManager">
30         <ConfigurationResource file="$IDP_HOME$/conf/handler.xml" xsi:type="resource:FilesystemResource" />
31     </Service>
32
33     <Service id="shibboleth.RelyingPartyConfigurationManager"
34              xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:services"
35              xsi:type="relyingParty:SAMLMDRelyingPartyConfigurationManager">
36         <ConfigurationResource file="$IDP_HOME$/conf/relying-party.xml" xsi:type="resource:FilesystemResource" />
37     </Service>
38
39 </IdPConfig>