3ea3576ef933d529f50da1b7b2b7d4c01d1e2ddc
[java-idp.git] / resources / conf / attribute-resolver.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <AttributeResolver xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver"
4                    xmlns:resolver="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver"
5                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
6                    xsi:schemaLocation="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver classpath:/schema/shibboleth-2.0-attribute-resolver.xsd">
7
8 </AttributeResolver>